Umowa cywilnoprawna co to?

  Bez kategorii

Umowa cywilnoprawna to dokument, który reguluje stosunki prawne między stronami. Jest to umowa zawierana w celu ustalenia warunków współpracy lub wykonania określonych usług. Umowa cywilnoprawna może być zawarta między osobami fizycznymi lub prawnymi, a jej treść jest ustalana przez strony.

Umowa cywilnoprawna powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące obowiązków i uprawnień stron oraz warunków współpracy. Powinna ona również określać terminy realizacji usług, sposoby rozliczenia się stron oraz ewentualne sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Umowa cywilnoprawna musi być sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony, aby miała moc prawną.

LEAVE A COMMENT